Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΝΑ Πώς γλιτώνουν το φόρο 26% οι εισαγωγείς από Κύπρο και Βουλγαρία

Την ουσιαστική απόσυρση του φόρου 26% στις συναλλαγές με χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς στη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων προβλέπει σχέδιο υπουργικής της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση.Επί της ουσίας οι ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν εισαγωγές από χώρες που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία θα γλιτώνουν την επιβολή φόρου 26% επί της αξίας της συναλλαγής εφόσον εντός δέκα ημερών  μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής , υποβάλει σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα δημιουργήσει το υπουργείο Οικονομικών δήλωση με την οποία θα γνωστοποιεί ότι η συναλλαγή είναι πραγματική και δεν είναι τριγωνική προκειμένου ο φορολογούμενος να γλιτώσει φόρο.

Ειδικότερα, υπάρχουν δυο κατηγορίες συναλλαγών. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που εισάγονται απευθείας από τη χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.  Ειδικότερα σε αυτήν την κατηγορία που απαλλάσσεται αυτοδίκαια από το φόρο 26% υπάγονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Αφορά συναλλαγή για την οποία υπάρχουν έγγραφα διακίνησης από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, τα οποία πιστοποιούν την πραγματοποίηση της μεταφοράς και τη λήψη των αγαθών, ή στην περίπτωση των υπηρεσιών, η παροχή της υπηρεσίας διενεργείται από τη χώρα έκδοσης του τιμολογίου, και υπάρχει πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου.

Αφορά συναλλαγή εισαγωγής στην Ελλάδα ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και φυσικού αερίου.

Αφορά συναλλαγή με εταιρεία εισηγμένη σε χρηματιστήριο της αλλοδαπής κατά τον χρόνο διενέργειας της συναλλαγής.

Αφορά συναλλαγή που το ποσό της αθροιζόμενο με άλλες συναλλαγές που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 δεν ξεπερνάει τις 10.000 ευρώ κατά το φορολογικό έτος που αφορά.

Αφορά επαναλαμβανόμενη ομοειδή συναλλαγή με τον ίδιο προμηθευτή και αντικείμενο, για την οποία δεν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή της τιμής, συγκεκριμένα άνω του 5%, και έχει υπάρξει προέγκριση για την αρχική ομοειδή συναλλαγή κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην απόφαση αυτή.

Αφορά συναλλαγή με αντικείμενο προϊόντα ή εμπορεύματα για τα οποία η τιμή προσδιορίζεται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε με βάση την τιμή κλεισίματος τη συγκεκριμένη ημερομηνία, γεγονός για το οποίο υπάρχουν όλα τα στοιχεία απόδειξης.

Αφορά μίσθωση αεροσκαφών τα οποία είναι νηολογημένα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή κράτη που υπόκεινται σε προνομιακό καθεστώς και μισθώνονται από ημεδαπές αεροπορικές εταιρείες ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένα στην Ελλάδα.

Αφορά σύμβαση ναυλώσεως πλοίου ως προς το ναύλο.

Εφόσον, όμως, η εισαγωγή δεν γίνεται απευθείας από τη χώρα αυτή αλλά έχει προηγηθεί και άλλη χώρα στην οποία βρισκόταν το προϊόν ή η υπηρεσία τότε για την απαλλαγή από το φόρο θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, ο  υπόχρεος θα πρέπει να δηλώσει ότι διαθέτει τεκμήρια που να πιστοποιούν αθροιστικά ότι ισχύουν τα εξής:

Έγγραφη σύμβαση έργου ή εμπορική συμφωνία που ορίζει τους όρους συναλλαγής (αντικείμενο, διάρκεια, τίμημα, τρόπους πληρωμής και υποχρεώσεις των μερών) η οποία έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.

Ισολογισμοί των τελευταίων τριών (3) ετών της αλλοδαπής εταιρείας, εφόσον η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 3 έτη  ή , εναλλακτικά, ισολογισμοί  ενός (1) ή δύο (2) ετών, εφόσον η εταιρεία λειτουργεί τα τελευταία τρία έτη .

Δήλωση Πελατών – Προμηθευτών ή πελατολόγιο της αλλοδαπής εταιρείας από την οποία θα προκύπτει ότι η ημεδαπή εταιρεία δεν είναι ο μοναδικός πελάτης ή εναλλακτικά κατάσταση παγίων ή δαπάνες ενοικίου της αλλοδαπής εταιρείας από την οποία προκύπτει ύπαρξη παγίων, εκτός ακινήτου ή ακινήτων, αρχικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ και δαπάνες ενοικίου άνω των 5.000 ευρώ κατά το τελευταίο έτος, εκτός εάν η αλλοδαπή εταιρεία εδρεύει σε ιδιόκτητο ακίνητο για το οποίο υπάρχει συμβόλαιο, ή εναλλακτικά τιμοκατάλογο της αλλοδαπής εταιρείας που να έχει θεωρηθεί από το κράτος εγκατάστασής της ή θεωρημένη από το κράτος εγκατάστασης του προμηθευτή κατάσταση μόνιμου απασχολούμενου προσωπικού που υπερβαίνει τα πέντε (5) άτομα κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους που διενεργήθηκε η συναλλαγή.

Εξόφληση τιμολογίων μέσω τραπεζικού συστήματος ή ύπαρξη τραπεζικής εγγύησης που αφορά τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Ύπαρξη τελωνειακών εγγράφων ή εγγράφων μεταφοράς που πιστοποιούν την πραγματική μεταφορά και λήψη των αγαθών ή πρωτόκολλο ολοκλήρωσης και παράδοσης-παραλαβής έργου που πιστοποιεί την πραγματική παροχή υπηρεσιών.

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας του προμηθευτή, όπου προκύπτει ότι φορολογείται στη χώρα της αλλοδαπής για το εισόδημά του ή εναλλακτικά πιστοποιητικό για την ύπαρξη επαγγελματικής έδρας της εταιρείας στην αλλοδαπή ή εναλλακτικά έναρξη επαγγέλματος της αλλοδαπής εταιρείας που να περιλαμβάνει ως δραστηριότητα τη συναλλαγή που αφορά.

Αν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση, τότε πέφτει φόρος 26%, ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Αν υποβληθεί δήλωση αλλά κριθεί από τον έλεγχο ανακριβής, το 26% είναι απαιτητό  στο τέλος του επόμενου μήνα από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η επιστροφή του προκαταβλητέου φόρου γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την ολοκλήρωση του ελέγχου αν διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι η συναλλαγή είναι πραγματική και συνήθης.  Να σημειωθεί ότι ο προκαταβλητέος φόρος θα αρχίσει να εφαρμόζεται για συναλλαγές με εκδιδόμενα τιμολόγια από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά.
Του Σπύρου Δημητρέλη

Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα των άρθρων.
Εμείς απλά τα παρουσιάζουμε και η αξιολόγησή τους επαφίεται στην κρίση του αναγνώστη.
Αποποιούμαστε κάθε νομικής ευθύνης για την ακρίβεια των γραφομένων σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες.
Οι διαχειριστές του ιστολογίου δε φέρουν ευθύνη για σχόλια των αναγνωστών.
Σεμνα και ταπεινα παρακαλω και στη μητρική σας γλώσσα για να μεταφράζονται

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...